Søndersø og Skamby Kirker

... hvis jeg ønsker en personlig samtale?

Ethvert medlem af Folkekirken kan henvende sig til en af præsterne for en personlig samtale. Samtalen behøver ikke nødvendigvis handle om religiøse spørgsmål, men kan handle om ethvert emne, som man føler behov for at tale med et andet menneske om.

Samtalen kan foregå hjemme hos dig selv eller i præstegården. Det er helt op til dig... Og præsten har altid tavshedspligt, så uanset hvad du har på hjerte, kommer det ikke videre.

Kontakt præsterne ved at udfylde formularen under punktet "kontakt" eller klik her.

... hvis jeg vil meldes ind i Folkekirken

Personer, som på et eller andet tidspunkt har meldt sig ud af Folkekirken, kan til enhver tid anmode om at blive medlemmer igen.

Ønsker du at melde dig ind i Folkekirken igen, foregår det ved at du enten udfylder og indsender en indmeldelsesblanket, som kan hentes ved at klikke her, eller ved at du retter henvendelse til en præst ansat i Folkekirken, og overfor ham eller hende fremsætter dit ønske om medlemskab. Vedkommende præst vil muligvis spørge om årsagen til dit ønske for at sikre sig, at det er oprigtigt ment.

Genindmeldelsen kan eventuelt markeres med en konfirmation i kirken. Man kan nemlig godt blive konfirmeret flere gange, og ikke kun når man går i 7. klasse.

Ønsker du at være medlem af Folkekirken uden nogensinde at være døbt, sker det efter et møde med præsten og en dåb. Kun døbte personer kan være medlem.

... hvis jeg vil benytte kirkebilen

Hvis man ikke har mulighed for at selv at komme til gudstjeneste, kan man blive hentet på ens bopæl og kørt hjem igen, når gudstjenesten er ovre.

Ordningen kaldes "kirkebil", og er gratis at benytte indenfor sognets grænser.

Kirkebilen bestilles hos Karstens Taxi på tlf. 64 81 19 90 senest kl. 18.00 dagen før gudstjenesten.

... hvis jeg vil søge om julehjælp

Det kan være svært for en familie ikke at have råd til at holde jul, særligt for børnene. Julemåneden fylder meget i børnenes hverdag i december, og det kan være hårdt at være den eneste i for eksempel klassen eller børnehaven, der ikke får gaver eller julemad juleaften.

 

Er du og din familie endt i en situation, hvor det at modtage julehjælp i form af en pakke med diverse madvarer og ting til at lave en traditionel julemiddag og holde en juleaften for dine børn, vil være med til at redde julen, så kan du søge om julehjælp fra Søndersø Kirke.

 

De eneste kriterier for at kunne søge, er at du og din familie er fastboende i Søndersø Sogn og at I er medlemmer af Folkekirken. Ansøgningsskemaet kan du enten hente her på kirkens hjemmeside ved at klikke HER eller få udleveret ved henvendelse i præstegården. Den udfyldte ansøgning skal sammen med kopi af årsopgørelser fra SKAT være afleveret i præstegården senest d. 3. december.

 

De familier, som kommer i betragtning til at modtage julehjælp, vil blive kontaktet hurtigst muligt i december for at aftale nærmere om afhentning eller udlevering.

... hvis jeg har fået et barn

Når et barn er født, anmeldes det automatisk til kirkekontoret, hvis der har medvirket en jordemoder ved fødslen. Som forældre behøver I derfor ikke foretage jer yderligere. Er fødslen foregået uden en jordemoder skal forældrene meddele det til kirkekontoret i moderens bopælssogn senest 14 dage efter fødslen.

Er forældrene gift, registreres faderskabet automatisk samtidig med fødslen. Faderskabet kan for ugifte forældres vedkommende i langt de fleste tilfælde registreres ved at aflevere en såkaldt "omsorgs- og ansvarserklæring".

Omsorgs- og ansvarserklæringen indsendes som en digital anmeldelse ved hjælp af NemID på hjemmesiden www.borger.dk

... hvis jeg vil løse sognebånd

Som medlem af folkekirken hører du til kirken i det sogn, hvor du bor. Her har du ret til at få foretaget kirkelige handlinger. Ønsker du imidlertid at høre til en anden kirke end der, hvor du bor, kan du som det hedder "løse sognebånd". 

Grundene til sognebåndsløsning kan f.eks. være, at du er fast kirkegænger i en anden kirke end din sognekirke, og at du derfor ønsker et formaliseret tilhørsforhold til denne anden kirke. Du kan også være flyttet, men ønsker stadig at høre til i din gamle menighed. Ja, årsagerne kan være mange og det er kun dig, der kan afgøre om de er grund nok til at løse sognebånd.

Den oprindelige grund til at loven om sognebåndsløsning blev indført var, at folkekirkens medlemmer ikke skulle være tvunget til at få foretaget kirkelige handlinger i bopælssognet, hvis man f.eks. ikke accepterede den lokale sognepræsts teologi, forkyndelse og kirkelige retningspræg. Man skulle derfor kunne tilslutte sig en anden præst og menighed.

 

Sådan gør du:
Ønsker du at løse sognebånd til Skamby Kirke eller Søndersø Kirke skal du rette henvendelse til en af sognepræsterne. Præsten vil så efter en samtale udlevere de nødvendige papirer.

... hvis jeg ønsker at ændre navn

Navneændring sker via en digital anmeldelse med NemID på hjemmesiden www.borger.dk.

Det koster som udgangspunkt 500 kr. at få behandlet en ansøgning om navneændring, men sker din navneændring i forbindelse med en vielse, er den i langt de fleste tilfælde gratis. Gebyret betales med Dankort som et led i ansøgningsproceduren på hjemmesiden.

Navneændringer sker med udgangspunkt i Navneloven af 24/6 2005. Lovteksten kan læses ved at klikke her.

... hvis jeg skal anmelde et dødsfald

Ved dødsfald er man som pårørende ofte meget påvirket af sorg eller savn, og overskuddet til at tænke på alle de praktiske ting i forbindelse med et dødsfald er som regel ikke så stort.

De fleste vælger derfor at rette henvendelse til en bedemand / begravelsesforretning, som herefter hjælper med alt det videre fornødne vedr. bisættelse / begravelse. Blandt andet også anmeldelsen af dødsfaldet til de offentlige myndigheder.

Man er dog velkommen til selv at foretage anmeldelsen af dødsfaldet og dermed spare en del af udgifterne. Anmeldelse skal ske senest to hverdage efter dødsfaldet via hjemmesiden www.borger.dk ved hjælp af ens NemID. På kirkekontoret kan du få hjælp til at foretage anmeldelsen, og her er hjælpen gratis.

... hvis jeg vil meldes ud af Folkekirken

Udmeldelse af Folkekirken kan ske på én af følgende tre måder:

 

1. Ved personlig henvendelse til kirkekontoret, hvor man udfylder en udmeldelsesblanket. Dåbsattest bedes medbragt.

2. Ved at man til kirkekontoret sender et dateret og underskrevet brev med oplysning om ens cpr. nummer, navn og ønske om udtrædelse af Folkekirken. Dåbsattest bedes vedlagt.

3. Ved at man sender en mail med anmodning om udmeldelse sammen med en vedhæftet indscannet udgave en ens dåbsattest. Da ens identitet ikke kan verificeres tilstrækkeligt via en mail, modtager man retur et dokument til at bekræfte ens identitet. Dette dokument printes ud, underskrives og afleveres til kirkekontoret. Denne sagsgang er nødvendig så længe løsningen med NemID ikke er implementeret. 

 

Når kirkekontoret har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse, vil der blive givet besked om udmeldelsen til folkeregisteret, og man vil herefter modtage en ny attest, hvoraf det fremgår, at man er udmeldt af Folkekirken.

 

Ved udmeldelse af Folkekirken mister man retten til at få foretaget kirkelige handlinger i Folkekirkens bygninger, ligesom heller ikke kirkens personale (organist, kirkesanger og graver) medvirker ved en evt. højtidelighed i ens hjem eller andetsteds. 

Husk at gøre din familie opmærksom på din udmeldelse af Folkekirken, så de ikke får en ubehagelig overraskelse til sin tid, når din begravelse/bisættelse skal planlægges uden kirkens og præstens medvirken. 

Endelig er der særskilte takster for ikke-medlemmers brug af kirkegården svarende til de faktiske udgifter ved det enkelte gravsted. Forskellen skyldes at en del af kirkegårdens drift finansieres via kirkeskatten, så medlemmer af Folkekirken får visse ydelser billigere eller helt gratis. 

cookie information