Søndersø og Skamby Kirker

Præstegården

Den nuværende præstegård ligger på det sted, hvor sognets præstegård har ligget så langt de historiske kilder rækker tilbage. I modsætning til mange andre præstegårde, ligger den ikke lige ved siden af kirken, men et stykke derfra i centrum af det gamle Søndersø. Præstegården ligger på Langebyende 2, og er med tiden blevet ramme om forskellige funktioner, som præsenteres herunder.

Den nuværende præstegård består af hovedbygningen opført i 1939 som afløsning for en ældre bygning i bindningsværk, der havde tjent som præstebolig siden 1747. Derudover er der den gamle konfirmandstue og staldbygningerne opført i 1920-erne efter de gamle længer gik til ved en brand.

I årene forud for opførelsen af den nye præstebolig var der mange overvejelser om, hvorvidt der skulle renoveres på den gamle bolig eller om der skulle opføres en ny, men den gamle præstegård viste sig at være i alt for dårlig stand og flere af værelserne blev ved et ekstraordinært syn erklæret for uegnede som bolig for mennesker. Kirkeministeriet gav på den baggrund tilladelse til nedrivning af den gamle og opførelse af en ny præstebolig tegnet af arkitekt E. Mindedal Rasmussen.

Den nye præstebolig kostede 39.496 kr. og ved indmuringen af grundstenen udtalte den daværende formand for menighedsrådet Johan Pedersen følgende:

"Når jeg i dag har indmuret den første Sten i den nye Præstegård, saa er det med ønsket om, at Gud vil velsigne Borgen samt Præsten og hans Familie og de Præster, der for Fremtiden skal bo og bygge her, og Sognets Beboere Unge og Gamle må finde vej til Præstegaarden, at Guds ord må lyde til dem og blive til Velsignelse for dem."

 

Præsteboligen står i dag i samme stil som den er opført. Den huser kirkekontoret og tjener som privatbolig for sognepræst Ulrik Andersen og hans familie.


Menighedslokalerne

Ved siden af præsteboligen ligger den gamle konfirmandstue, som i 2004 gennemgik en større renovering og ombygning, hvor den nuværende entré blev opført, og der blev indrettet køkkenfaciliteter, toilet og depot i en del af de gamle staldbygninger ved siden af.

Konfirmandstuen blev ved den lejlighed omdøbt til "menighedslokalerne", da lokalerne ikke længere kun danner ramme om konfirmationsforberedelsen, men også alle øvrige typer af undervisning og arrangementer i sognet. Det nye navn signalerer en bredere anvendelse af lokalerne.

Menighedslokalerne udlånes vederlagsfrit til dåbsfester med højest 40 deltagere for børn døbt i Søndersø Kirke. Henvendelse om lån af lokalerne sker til sognepræst Ulrik Andersen.

Lokalerne kan ikke benyttes til sammenkomster efter begravelser eller til receptioner i forbindelse med vielser. Derudover kan lokalerne efter ansøgning til menighedsrådet lånes af foreninger med tilknytning til det kirkelige arbejde i sognet.


Provstikontoret

I den del af de gamle staldbygninger, som ligger nærmest indkørslen til præstegården, er der indrettet kontorfaciliteter for Bogense Provsti, Folkekirkens Skoletjeneste på Nord- og Vestfyn og Det Fælles Regnskabskontor.

Staldbygningen blev ombygget i 2010 i et samarbejde mellem provstiet og menighedsrådet, som kom i stand da provstiet manglede et centralt sted at være og menighedsrådet samtidig havde en tom staldbygning, der i forvejen skulle renoveres for ikke at gå til, og som kunne benyttes til formålet. I 2017 blev yderligere en del af de gamle staldbygninger inddraget og ombygget til kontorer, for at kunne rumme de stadig flere funktioner, der er blevet henlagt hertil.

 

Provstikontoret har ingen fast åbningstid, men provstisekretær Jan Drejer Christensen træffes som regel på kontoret tirsdag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Henvendelse til Bogense Provsti kan ske på tlf. 40 31 15 31 eller pr. mail: bogense.provsti@km.dk. Provst Keld Balmer Hansen er bosiddende i Østrup, og træffes kun på kontoret efter forudgående aftale.

Tanja Holst Pedersen (tlf. 40 31 33 76), Michael Nielsen (tlf. 23 42 53 31) og Susanne Andersen (tlf. 40 31 59 66), der betjener Det Fælles Regnskabskontor for Bogense og Middelfart Provstier, træffes som regel på kontoret mandag til fredag mellem 9.00 og 15.00.

Folkekirkens Skoletjeneste på Nord- og Vestfyn varetages af sognepræst Lene Kjemtrup Christensen som teologisk medarbejder og lærer Christina Holdt Saldern som pædagogisk medarbejder. På Skoletjenestens hjemmeside findes kontaktinfo og præsentationer af de forskellige projekter og tilbud, der er udarbejdet.

cookie information